نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ایده لیک، شماره شیت 7964-III ، فرمت jpg   (IDAHLIK برگه  7964-III)