نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ایران شهر، شماره شیت 8144-III ، برای آگهی تشخیص (IRANSHAHR برگه  8144-III)