نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بار انداز سرنمک، شماره شیت 6958-IV ، برای تعیین مرز ملی مستثنیات (BARADAZ -E SAR -E NAMAK برگه  6958-IV)