نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بازرجان، شماره شیت 5959-I ، فرمت jpg   (BAZERJAN 1387 برگه  5959-I)