نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 باغ شیخ، شماره شیت 6059-I ، فرمت jpg   (BAGH – E  SHEYKH برگه  6059-I)