نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 باغ میران، شماره شیت 6356-III ، فرمت jpg   (BAGH MIRAN برگه  6356-III)