نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بدبخت کوه، شماره شیت 7052-IV ، فرمت jpg   (BADBAKHT KUH برگه  7052-IV)