نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بشنه، شماره شیت 6948-I ، فرمت jpg   (BESHNEH برگه  6948-I)