نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندان، شماره شیت 8152-IV ، فرمت jpg   (BANDAN برگه  8152-IV)