نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر انزلی، شماره شیت 5864-I ، فرمت jpg   (BANDAR E ANZALI برگه  5864-I)