نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر ترکمن، شماره شیت 6863-IV ، فرمت jpg   (BANDARE -E- TORKAMAN برگه  6863-IV)