نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندر درگهان، شماره شیت 7243-IV ، فرمت jpg   (BANDAR -E DARGAHAN برگه  7243-IV)