نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بندینی، شماره شیت 7941-III ، فرمت jpg   (BANDINI برگه  7941-III)