نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بیرجند، شماره شیت 7855-IV ، فرمت jpg   (BIRJAND برگه  7855-IV)