نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 بی بی مه، شماره شیت 8148-II ، فرمت jpg   (BI BI MEH برگه  8148-II)