نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تاج اباد، شماره شیت 6850-II ، جهت بررسی آگهی تشخیص منابع طبیعی  (TAJABAD -E HARAT برگه  6850-II)