نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تال حلال، شماره شیت 7047-IV ، فرمت jpg   (TAL HALAL برگه  7047-IV)