نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تاکستان، شماره شیت 5962-III ، فرمت jpg   (TAKESTAN برگه  5962-III)