نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تجریش، شماره شیت 6261-I ، فرمت jpg   (TAJRISH 1377 برگه  6261-I)