نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 تشکویه، شماره شیت 7046-II ، فرمت jpg   (TASHKUIYEH برگه  7046-II)