نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جارو، شماره شیت 5953-III ، فرمت jpg   (JARU برگه  5953-III)