نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جاز، شماره شیت 6355-IV ، فرمت jpg   (JAZ برگه  6355-IV)