نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جقاتای، شماره شیت 7463-III ، فرمت jpg   (JOGHATAY برگه  7463-III)