نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب ترب، شماره شیت 7060-III ، فرمت jpg   (JONUB -E TORUD برگه  7060-III)