نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب کوه چاه شیرین، شماره شیت 6860-III ، فرمت jpg   (JONUB -E KUH -E CHAH SHIRIN برگه  6860-III)