نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جنوب کویر، شماره شیت 7053-IV ، فرمت jpg   (JONUB -E KAVIR -E DARANJIR برگه  7053-IV)