نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 جوزر جاوید، شماره شیت 6350-IV ، فرمت jpg   (JUZAR JAVID 1378 برگه  6350-IV)