نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 حوض آقا، شماره ورقه 6958-IV ، فرمت jpg کیفیت عالی  (HOWZ -E AQA شیت 6958-IV)