نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 حکم آباد، شماره شیت 7563-III ، فرمت jpg   (HOKM ABAD 1385 برگه    7563-III)