نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خارزار، شماره شیت 8062-III ، فرمت jpg   (KHARZAR برگه  8062-III)