نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خان زنیان، شماره شیت 6449-III ، فرمت jpg   (KHANE ZENIYAN برگه  6449-III)