نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خمین، شماره شیت 6057-III ، فرمت jpg   (KHOMEYN برگه  6057-III)