نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 خیج، شماره شیت 7063-II ، فرمت jpg   (KHIJ برگه  7063-II)