نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دایداتی، شماره شیت 8142-IV ، فرمت jpg   (DAYDATI برگه  8142-IV)