نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دزج، شماره شیت 7062-IV ، فرمت jpg   (DEZEJ برگه  7062-IV)