نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دست جرد، شماره شیت 6554-III ، فرمت jpg   (DASTJERD برگه  6554-III)