نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دشت کاتوری، شماره شیت 8158-II ، برای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی (DASHT -E KATURI برگه  8158-II)