نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دهتال، شماره شیت 6944-II ، فرمت jpg   (DEHTAL برگه  6944-II)