نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 دوبوران، شماره شیت 6846-IV ، فرمت jpg   (DOWBORAN برگه  6846-IV)