نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 راتوک پایین، شماره شیت 8055-III ، فرمت jpg   (RATUK -E PAIN برگه  8055-III)