نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رامهرمز، شماره شیت 5952-IV ، فرمت jpg   (RAMHORMOZ برگه  5952-IV)