نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رباط، شماره شیت 7565-IV ، فرمت jpg   (ROBAT 1378 برگه  7565-IV)