نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رزوه، شماره شیت 7061-II ، فرمت jpg   (RAZVEH برگه  7061-II)