نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ره جرد، شماره شیت 6058-I ، فرمت jpg   (RAHJERD برگه  6058-I)