نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ره نشک، شماره شیت 7055-I ، فرمت jpg   (RAHNESHK برگه  7055-I)