نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 رینه، شماره شیت  6461-IV ، فرمت jpg   (RINEH (damavand) برگه   6461-IV)