نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 زرق، شماره شیت 6853-IV ، فرمت jpg   (ZARCH برگه  6853-IV)