نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سا یزد، شماره شیت 6953-III ، فرمت jpg   (SAA YAZD برگه  6953-III)