نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سرکلاته، شماره شیت 6863-3 ، ملی مستثنیات