نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 سلطان اباد، شماره شیت  5962-II ، فرمت jpg   (SOLTAN ABAD- E EQBALIYEH برگه   5962-II)